domingo, 3 de febrero de 2013

TORRE DE LA CORDÁ , ORPESA

GENTS, COSTUMS, TRADICIONS, HISTÒRIES, PATRIMONIS I PAISATGES DE TERRES CASTELLONENQUES:

PATRIMONIS DE LA PLANA DEL CASTELL D'ALBALAT (ANTIC REGNE DE VALÈNCIA, COMUNITAT VALENCIANA, CASTELLÓ):

LA TORRE DE LA CORDÀ, ORPESA DEL MAR


Per JUAN EMILIO PRADES BEL
 (Introducció: La pirateria berberisca, mora i otomana entre els segles XIV-XVIII van ser una constant amenaça per als habitants dels pobles i llogarets rurals litorals de les costes espanyoles, italianes i per al tràfic marítim cristià del Mediterrani. Les costes del Regne de València no varen escapar a estes amenaces i els seus habitants van patir atacs i saquejos constants dels pirates berberiscos arribats per la mar, que invadian les terres costaneres a la recerca de botíns i captius cristians).

Exposició: La Torre de la Cordà és una torre de defensa de les costes del Regne de València per a prevenir i combatre la pirateria. Esta torre està situada en la platja de la costa dita de la Renegá, i va ser construida sobre un promontori de pedra calcària de l'era cretàcica. El sentit estratègic del lloc d'ubicació d'esta torre de vigilància i prevenció, obeeix al fet que el cap d'Orpesa, és un lloc amagat vaig la potent serralada continental que cau al mar en un front d'uns 9 km. endinsan'se en la mar, un lloc format per penya-segats i cales recondites, sent un lloc idoni on poder amagar-se els corsarios i les seues naus, que esperaven per a atacar els vaixells en el seu pas en ruta per davant d'aquest front de la costa entre Benicàssim i Orpesa.  Este Cap
antes de la construcció de la línia de torres de costa anomenades les Colomeres, va ser una base d'operacions i un amagatall de pirates i corsarios que eixien al pas dels navegants a abordar les naus cristianes. En quant i altres denominacións i noms d'esta torre vigia és coneguda també amb els següents toponíms: Torre del Barranc de la Dóna, torre de Mala Dona, torre de la Renegada o de la Renegá i la Colomera. La seua construcció es va iniciar en l'any 1.553, quan el Duc de Maqueda va nomenar encarregat de les obres a Joan Bernardí de Cervelló. La seua construcció va coincidir amb la de les seues torres veïnes La Colomera i la de Sant Julián (aquesta torre no s'ha conservat), totes elles construïdes per a recolzar a la Torre del Rei en la defensa del litoral orpesí.
La torre de la Cordá és de planta circular amb forma troncocónica, construída en maçoneria i al voltant del seu perímetre té una sèrie de troneres abuzonadas i finestres de xicotetes dimensions, des d'elles els soldats vigilaven tot el seu al voltant. La porta d'accés està en alt i situada a una altura d'uns sis metres per a dificultar l'accés de l'enemic, accedint-se al seu interior escalant per una escala de corda que en estar dalt retiraven a l'interior, esta técnica o particularitat es tal volta l'oritgen del nom de la torre. La Torre de la Cordá es troba sota la protecció genèrica de la Disposició Addicional Segona de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, on es qualifica com Bé d'Interès Cultural. El seu entorn també está protegit mitjançant l'Ordre 14/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria de Cultura i Esport, on s'estableix la preservació del paisatge i els usos incompatibles en un radi de 200 metres prenen com a centre el propi monument. 


GENTES, COSTUMBRES, TRADICIONES, HISTORIAS, PATRIMONIOS Y PAISAJES DE TIERRAS CASTELLONENSES:

PATRIMONIOS DE LA PLANA DEL CASTILLO DE ALBALAT (ANTIGUO REINO DE VALENCIA, COMUNIDAD VALENCIANA, CASTELLÓN):
LA TORRE DE LA CORDÀ, ORPESA DEL MAR
Por JUAN EMILIO PRADES BEL

(
Introducción: La piratería berberisca, mora y otomana entre los siglos XIV-XVIII fueron una constante amenaza para los habitantes de los pueblos y habitats rurales litorales de las costas españolas e italianas y para el tráfico marítimo cristiano del Mediterráneo. Las costas del Reino de Valencia no escapo a estas amenazas y sus habitantes sufrieron
ataques y saqueos  constantes de los piratas berberiscos que invadian la costa en busca de botínes y cautivos cristianos.)
Exposición: La Torre de la Cordà es una torre de defensa costera de las costas Reino de Valencia para prevenir y combatir la piratería. Esta torre está situada en la playa de la costa de la Renegá, se construyó sobre un promontorio de piedra calcárea cretácica. El sentido estratégico del lugar de ubicación de esta torre de vigilancia y prevención, obedece a que el cabo de Oropesa del Mar, es lugar que la potente serralada continental en un frente de unos 9 km. se adentra en el mar, y se formaron acantilados y calas reconditas, siendo lugar idóneo donde poder esconderse los corsarios y sus naves que atacaban los barcos en su paso en ruta por delante de este frente de la costa entre Benicasim y Orpesa. Anterior a la construcción a la línea de torres en número de tres llamadas Colomeras, este Cabo era una base de operaciones y un escondrijo de piratas y corsarios que salían al paso de los navegantes a abordar las naves cristianas. En cuanto a la toponímia y denominaciones de esta torre es conocida también como La Torre del Barranc de la Dona, de la Mala Mujer, de Mala Dona, la Colomera, de la Renegada o de la Renegá, su construcción se inició en 1553, cuando el Duque de Maqueda nombró encargado de las obras a Joan Bernardí de Cervelló. Su construcción coincidió con la de sus torres vecinas La Colomera y la de Sant Julián (esta torre no se ha conservado), todas ellas construidas para apoyar a la Torre del Rey en la defensa del litoral.
La torre de la Cordá es de planta circular con forma troncocónica construída en mampostería y alrededor de su perímetro tiene una serie de troneras abuzonadas y ventanas de pequeñas dimensiones, desde ellas los soldados vigilaban todo su alrededor. La puerta de acceso está situada a una altura de unos seis metros para dificultar el acceso del enemigo, accediéndose a su interior mediante una escalera colgante de cuerda.

La Torre de la Cordá se encuentra bajo la protección genérica de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, donde se califica como Bien de Interés Cultural. Y su entorno queda protegido mediante la Orden 14/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Cultura y Deporte, donde se establece la preservación del paisaje y los usos incompatibles en un radio de 200 metros con centro en el monumento.


BIBLIOGRAFIA:
- ROCA TRAVER, Francisco, (1988): "Noticias históricas de Torreblanca". Excelentísimo Ayuntamiento de Torreblanca.
- FORCADA, V. (1988): La Torre del Rey. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXIV, pp. 359-399. Castellón de la Plana.
- PRADES BEL, Juan E.(2011): "Torre castellet de l'ermita de Sant Benet i Santa Lluçia (Alcossebre)". Revista Mainhardt, D.P:CS-357/88, nº71/desembre/2011; página 49, any 2011.
- PRADES BEL, Juan E.(2012): "Cabanes i La Ribera en el diccionario Madoz (1845-1850)". Llibre Festes Patronals Sant Pere, La Ribera Cabanes, págines 12-15, any 2012.
- DÍAZ-MANTECA, E. (1999): La edad media: del Islam a la crisis bajomedieval. En GIMENO, M. J.(coord.). La provincia de Castellón. Servicio de Publicaciones de la Diputación de Castellón,
pp. 221-233. Castellón de la Plana.
- FLORS, E. (2008): La documentación del patrimonio etnológico. El caso del PAI Marina d’Or-Golf (Oropesa-Cabanes) y PAI Torre la Sal (Cabanes). Revista Valenciana d’Etnologia, X, pp. 29-
48. València.
- PRADES BEL, Juan E.(2010): "La torre refugi del Carmen". Llibre Festes Patronals Sant Pere, La Ribera Cabanes, págines 30, any 2010.
- PRADES BEL, Juan E.(2010): "La torre de costa de Torre la Sal". Llibre Festes Patronals Sant Pere, La Ribera Cabanes, págines 31, any 2010.
- PRADES BEL, Juan E.(2011): "Pels camins de La Ribera: l'Esglesia medieval d'Albalat". Llibre Festes Patronals Sant Pere, La Ribera Cabanes, págines 12-13, any 2011.
- PRADES BEL, Juan E.(2012): "La torre dels Gats, La Ribera-Cabanes". Revista Mainhardt D.P: CS-357/88, nº73/agost/2012 , página 57 any 2012.
TORRE VIGÍA DE COSTA DE LA CORDÁ, ORPESA

No hay comentarios:

Publicar un comentario